2015-07-03 16.05.41

Practising on the St Matthew’s Albury Letourneau